Garantie - Kabelgeschikt.nl

Garantie - Kabelgeschikt.nl

 

Kabelgeschikt.nl geeft naast de wettelijke garantie de volgende aanvullende garantie:

Kabelgeschikt.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing.

Onverminderd de wettelijke rechten, tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van Kabel Keur-gecertificeerde producten een periode van 36 maanden.

De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Indien een klacht gegrond is, beslist Kabelgeschikt.nl, afhankelijk van het artikel, voor (gedeeltelijk) reparatie, (gedeeltelijk) vervanging of (gedeeltelijke) terugbetaling.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • normale slijtage
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

De garantie is niet van toepassing bij gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Kabelgeschikt.nl zijn gewijzigd of worden onderhouden.

Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Kabelgeschikt.nl in rekening worden gebracht.