Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens u. Voor het herroepen kunt u gebruikmaken van het herroepingsformulier of stuurt u ons een bericht.
  2. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Pak het product slechts in die mate uit of gebruik het product voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Kabelgeschikt.nl te retourneren, conform de door Kabelgeschikt.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Kosten in geval van herroeping

  1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
  2. Indien u een bedrag betaald heeft en gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal Kabelgeschikt.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de product(en) of bewijs van terugzending aan u terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Indien u over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Kabelgeschikt.nl alleen worden uitgesloten indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Kabelgeschikt.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kabelgeschikt.nl geen invloed heeft;
f.  voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken.