Leveringsvoorwaarden


1. Algemene leveringsvoorwaarden voor consumenten.

2. Algemene leveringsvoorwaarden voor zakelijke klanten.

 

Algemene leveringsvoorwaarden voor Consumenten.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Cable Home BV
Vivaldistraat 4
3816VM Amersfoort
Telefoonnummer: 033 737 0501
E-mailadres: mail@cablehome.nl
KvK-nummer: 55458777
BTW-identificatienummer: 851722313B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van aflevering;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomstde termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
f. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
g. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
h. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
i. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is

        6.  Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het
      vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft en gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de product(en) of bewijs van terugzending terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f.  voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

       3.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat

       5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Postbus adressen zijn hiervan uitgesloten.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

<<terug


Algemene leveringsvoorwaarden voor zakelijk klanten.

Cable Home B.V. (leveringsvoorwaarden 12-2016).


Algemene verkoopvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten en diensten aan zakelijke klanten door de bedrijvengroep Cable Home. In deze Algemene Voorwaarden staat Cable Home voor Cable Home B.V., gevestigd aan Vivaldistraat 4, 3816VM Amersfoort, Nederland. 

1. Overeenkomst 
a) Op alle offertes die door Cable Home worden opgesteld en alle bestellingen die door Cable Home geaccepteerd worden, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing op de overeenkomsten tussen Cable Home en de op de bestelbon vermelde entiteit van de klant (hierna te noemen de “Klant”), waaronder eventuele algemene voorwaarden op eventuele bestelbonnen of soortgelijke documenten. Eventuele schriftelijke offertes of prijsopgaven die door Cable Home afgegeven worden, vormen geen aanbod en alle bestellingen van Klanten voor producten die door Cable Home verkocht worden (hierna te noemen “Producten”) en diensten die door Cable Home geleverd worden (hierna te noemen “Diensten”), zullen gezien worden als een aanbod van de Klant om de Producten of Diensten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, te kopen. Er wordt geen bindende Overeenkomst gecreëerd wanneer de Klant een bestelling plaatst, tenzij en totdat Cable Home een bevestiging van de bestelling naar de Klant heeft gestuurd. Cable Home is niet verplicht om bestellingen van Klanten te aanvaarden. 

Door of namens Cable Home verstrekte bronnen als prijslijsten, brochures, catalogi, folders, websites en andere gegevens binden Cable Home slechts voor zover in de offerte expliciet naar gegevens uit deze bronnen wordt verwezen. 
b) Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de bestelling van de Klant en de orderbevestiging van Cable Home de volledige Overeenkomst tussen de partijen voor de levering van de Producten en/of de Diensten (hierna te noemen “Overeenkomst”), tenzij de Klant en Cable Home een schriftelijke Overeenkomst overeengekomen zijn waaraan de aan- en verkoop van de Producten en Diensten door de partijen onderworpen zijn: in dit geval prevaleren de voorwaarden van de Overeenkomst bij een verschil met de onderhavige Algemene Voorwaarden. 
c) De Klant accepteert het feit dat eventueel marketingmateriaal, andere door Cable Home geleverde informatie en/of mondelinge aanbiedingen van een medewerker of vertegenwoordiger van Cable Home geen onderdeel vormen van de Overeenkomst en dat deze informatie niet behandeld mag worden als een aanbod van Cable Home. 

2. Prijs en betaling 
a) De prijzen van de Producten en Diensten zijn die prijzen die door Cable Home bevestigd worden in diens orderbevestiging. Deze prijzen zijn exclusief BTW of enige andere van toepassing zijnde, door de wet opgelegde omzetbelasting, heffingen of accijnzen. De Klant zal alle kosten, rechten en/of andere belastingen betalen die door de wet opgelegd worden en/of waarmee het Product of de Diensten in een relevant rechtsgebied belast wordt/worden. Voor opdrachten van € 350,00 of minder, excl. BTW, wordt € 50,00 administratiekosten excl. BTW in rekening gebracht. Cable Home is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de levering meer dan drie (3) maanden na de datum van orderbevestiging plaatsvindt. 
b) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging van Cable Home, zal Cable Home voor de Producten ten tijde van de verzending en voor de Diensten vooraf een factuur opstellen en verzenden. Alle facturen dienen binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum betaald te worden. Cable Home is gerechtigd de wisselkoers te hanteren die geldt op de datum van levering. Betalingen worden pas als ontvangen beschouwd als Cable Home de gehele verschuldigde som ontvangen heeft.
c) Indien de Klant niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Op door de Klant te betalen bedragen die dertig (30) dagen na de vervaldatum nog niet zijn voldaan, is de Klant over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De rente zal zowel voor als na een eventuele rechterlijke uitspraak blijven oplopen. De Klant zal Cable Home alle kosten en uitgaven vergoeden (met inbegrip van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) die Cable Home moet maken voor het innen van achterstallige betalingen.
d) De Klant dient alle betalingen zonder enige aftrek of verrekening te voldoen. 

3. Levering 
a) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging van Cable Home, geschiedt de levering van Producten FCA (INCOTERMS 2010). Ongeacht de leveringsvoorwaarde die is overeengekomen, betaalt de Klant de kosten voor luchtvracht in het geval hij luchtvracht wenst. 
Alle door Cable Home vooraf afgegeven leveringsdata voor Producten zijn schattingen. Indien er geen leveringsdatum vermeld is, zullen de Producten binnen een redelijke termijn geleverd worden. Het aantal door Cable Home geregistreerde verzonden Producten wordt geacht het aantal door de Klant ontvangen Producten te zijn, tenzij de Klant doorslaggevend bewijs kan tonen dat het tegendeel bewijst. Cable Home behoudt zich het recht voor om de levering van Producten en/of Diensten op te schorten indien er nog een factuur van de Klant openstaat. 
b) Cable Home heeft het recht om in delen en in willekeurige volgorde te leveren. Indien Cable Home een of meerdere deelleveringen nog niet uitgevoerd heeft, heeft de Klant geenszins het recht om de Overeenkomst waarop de deelleveringen betrekking hebben, te ontbinden en/of een schadevergoeding in te dienen. Iedere deellevering wordt gezien als een afzonderlijk Overeenkomst, op voorwaarde dat de levering van deelleveringen uitgesteld kan worden totdat de prijs van de Producten van eerdere deelleveringen volledig voldaan is. 
c) Indien de Producten niet op de geplande datum naar hun bestemming verzonden kunnen worden om redenen die toe te schrijven zijn aan de Klant en/of om redenen waarop Cable Home redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, dan heeft Cable Home het recht om de betreffende Producten op kosten en het risico van de Klant op te slaan. In dit geval zal de ontvangstbevestiging van het depot in elk opzicht dienst doen als verzenddocument en zal de Klant Cable Home binnen veertien (14) dagen na het eerste verzoek hiertoe alle eventuele extra kosten volledig vergoeden. 
d) De Klant zal de Producten bij aflevering onmiddellijk controleren en zal Cable Home binnen vijf (5) werkdagen na aflevering op de hoogte stellen indien de Producten beschadigd zijn of niet overeenkomen met de Overeenkomst. Indien de Klant Cable Home niet in overeenstemming met Artikel 3(d) van de onderhavige Algemene Voorwaarden op de hoogte heeft gesteld, dan wordt ervan uitgegaan dat de Producten aanvaard zijn. Producten waarvoor een defect of schade gemeld is in het kader van Artikel 3(d) van de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen samen met de originele verpakking door de Klant intact worden bewaard op risico van de Klant en ofwel (i) door de Klant bewaard worden gedurende een redelijke termijn om Cable Home of diens vertegenwoordiger de tijd te geven om de Producten te controleren of op te halen, ofwel (ii) op verzoek van Cable Home door de Klant aan Cable Home geretourneerd te worden. 

4. Risico en eigendom 

a) In overeenstemming met bovenstaande Artikel 3(a) gaat het risico van de Producten bij aflevering over op de Klant. 

b) Het eigendomsrecht van de Producten (maar niet de eigendomsrechten van software) zal pas overgedragen worden aan de Klant wanneer Cable Home de volledige bedragen heeft ontvangen die betrekking hebben op de betreffende bestelling. Tot het moment dat het eigendomsrecht van het Product overgegaan is op de Klant, zal de Klant het Product als houder en bewaarnemer van Cable Home in bezit hebben. De Klant zal eventuele markeringen waaraan het Product herkend kan worden of verpakking op/van het Product of met betrekking tot het Product niet vernietigen, onleesbaar maken of verbergen. Indien Cable Home hiertoe verzoekt, zal de Klant de Producten apart van andere goederen opslaan en ervoor zorgen dat ze duidelijk herkenbaar zijn als eigendom van Cable Home. Zolang de Klant met toestemming van Cable Home Producten in bezit heeft, mag de Klant de goederen als lastgever verkopen of verhuren in het kader van de normale uitoefening van zijn activiteiten en zonder dat Cable Home aansprakelijk is jegens de persoon met wie de Klant zaken doet. De Klant geeft Cable Home, diens vertegenwoordigers en medewerkers onherroepelijk toestemming om op elk willekeurig moment de ruimte waar de Producten opgeslagen zijn of kunnen worden met of zonder voertuig te betreden om de Producten te controleren of, indien een van de in Artikel 9(b) beschreven gebeurtenissen optreedt met betrekking tot de Klant, om een Product op te halen waarvan het eigendomsrecht niet overgegaan is op de Klant. 


5. Garantie en reclame door koper 

a) Cable Home garandeert de Klant dat (i) de Producten (met uitzondering van eventuele software) vrij zullen zijn van materiaal- en fabrieksfouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leverdatum (hierna te noemen “Garantie op producten”) en dat (ii) de Diensten geleverd zullen worden met de zorg en de vakkundigheid die redelijkerwijs verwacht kunnen worden (“Garantie op Diensten”). 
Voor gerepareerde respectievelijk vervangende onderdelen die tijdens de garantieperiode zijn uitgevoerd, geldt een nieuwe garantietermijn van negentig (90) dagen, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra de termijn van twaalf (12) maanden na de oorspronkelijke levering van het product is verstreken. 
b) Indien Cable Home de in Artikel 5(a) vermelde garantie schendt, dan zal de Klant Cable Home binnen tien (10) werkdagen vanaf de datum waarop de Klant de schending opmerkt, op de hoogte stellen van de schending en, op verzoek van Cable Home, het Product retourzenden. De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de Klant. 
c) Cable Home zal op eigen kosten en zo snel als het redelijkerwijs kan, de schending onderzoeken. Het enige en exclusieve verhaal van de Klant en de volledige aansprakelijkheid van Cable Home bestaat eruit dat Cable Home alle commercieel redelijke inspanningen zal verrichten om: 
(i) in het geval van een schending van de Garantie op Producten het betreffende Product naar eigen inzicht te repareren en/of te vervangen. Indien Cable Home het betreffende Product niet meer fabriceert, heeft Cable Home het recht om het Product te vervangen door een product van gelijke functionaliteit en kwaliteit of (naar eigen inzicht) de voor dat Product betaalde prijs te vergoeden; 
(ii) in het geval van een schending van de Garantie op Diensten, de Diensten naar eigen inzicht binnen een redelijke termijn opnieuw te leveren of de prijs die de Klant betaald heeft voor de betreffende Diensten, te vergoeden. 
d) De garanties die uiteengezet zijn in Artikel 5(a) gelden niet voor het vervangen van verbruiksgoederen en Cable Home kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor defecten door (i) zelf aangebrachte wijzigingen, verkeerd gebruik, moedwillige beschadiging, abnormale werkomstandigheden, het niet opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke) instructies van Cable Home of nalatigheid; (ii) schade door ongelukken of enige andere schade die niet te wijden is aan normale slijtage; (iii) dat andere mensen dan Cable Home of diens geautoriseerde leveranciers werkzaamheden uitgevoerd hebben aan het Product; (iv) dat er software (anders dan de door Cable Home geleverde software) op of naar het Product gedownload is; of (vi) de omstandigheden op de locatie van de Klant niet voldoen aan de Productspecificaties. 
e) De garanties die vermeld zijn in Artikel 5 zijn, voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, exclusief en vervangen alle andere garanties en voorwaarden, ongeacht de vraag of deze expliciet, impliciet of wettelijk bepaald zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele garanties van kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, doel of geschiktheid, met betrekking tot de Producten, de Diensten en de Overeenkomst. 

6. Intellectuele eigendomsrechten 
Voor producten die door Cable Home ontwikkeld en/of -al dan niet namens- geproduceerd zijn erkent de Klant dat Cable Home de eigenaar (of de licentiehouder) is van alle patenten, geregistreerde ontwerpen, auteursrechten en andere, al dan niet in een bepaald land registreerbare vergelijkbare rechten (hierna te noemen “Intellectuele eigendomsrechten”) op die Producten en eventuele tekeningen, ontwerpen, instrumenten, apparatuur en andere materialen die door Cable Home aan de Klant geleverd worden. Eventuele Intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of gecreëerd zijn door (i) eventuele aan/in de Producten aangebrachte verbeteringen of wijzigingen, (iii) eventuele afgeleide producten die op basis van de Producten vervaardigd zijn, en (iii) de levering van de Diensten, zullen berusten bij Cable Home. De Klant zal geen enkele rechten hebben op het bovenstaande door eventuele gegeven feedback, onderzoeksresultaten, ontwerpen of andere bijdragen die de Klant aan Cable Home geleverd heeft. 

7. Vertrouwelijkheid 
a) “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie met betrekking tot alle of een deel van de bedrijfsvoering, financiële zaken, productontwikkelingsplannen en -concepten, prijsbeleid, klanten, marketingplannen en eventuele andere door of uit naam van een partij geleverde informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk en/of bedrijfseigen behandeld zou moeten worden. 
b) Beide partijen stemmen ermee in dat ze de door hen ontvangen of aan hen bekend gemaakte Vertrouwelijke Informatie uitsluitend zullen gebruiken voor het doel van de Overeenkomst en dat ze deze Vertrouwelijke Informatie niet tijdens of na de voltooiing, de vervaldatum of de beëindiging van de Overeenkomst direct of indirect bekend zullen maken aan derden, met uitzondering van gevallen waarin (i) ze hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gekregen van de partij van wie de Vertrouwelijke Informatie afkomstig is; (ii) dit nodig is om te voldoen aan eventueel toepasselijk recht, juridisch proces of beroepsregels; (iii) ze deze geven aan hun auditors, juridisch adviseurs en andere beroepsmatige adviseurs; en (iv) om hun rechten uit hoofde van onderhavige Overeenkomst af te dwingen. 

8. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid 
a) Ongeacht andersluidende bepalingen in de Overeenkomst, zal geen van de partijen haar aansprakelijkheid met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel, dat veroorzaakt is door de nalatigheid van die partij, of de aansprakelijkheid voor een onjuiste voorstelling van zaken of een andere aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet door een Overeenkomst uitgesloten of beperkt kan worden, uitsluiten of beperken. 
b) BEHOUDENS HET HIERBOVEN GENOEMDE ARTIKEL 8(a), ZAL GEEN VAN BEIDE PARTIJEN JEGENS DE ANDERE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE BEDRAGEN OP GROND VAN VERBINTENISSEN OF ONRECHTMATIGE DAAD, KRACHTENS DE WET OF ANDERSZINS, VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, HET MISLOPEN VAN ‘BUSINESS OPPORTUNITIES’, GEGEVENSVERLIES OF INDIRECT VERLIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OVEREENKOMST OF DIE ANDERSZINS BETREKKING HEBBEN OP DE PRODUCTEN EN/OF DE DIENSTEN, ONGEACHT DE VRAAG OF HET BETREFFENDE VERLIES VERWACHT KON WORDEN. 
c) BEHOUDENS HET VERMELDE IN ARTIKEL 8(a) EN ARTIKEL 8(b) VAN ONDERHAVIGE VOORWAARDEN, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CABLE HOME JEGENS DE KLANT DIE VOORTVLOEIT UIT DE OVEREENKOMST OF DIE OP ANDERE WIJZE IN VERBAND STAAT MET EEN HANDELING OF DE NALATIGHEID VAN CABLE HOME BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE KLANT AAN CABLE HOME BETAALD IS OF BETAALD DIENT TE WORDEN VOOR DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE BETREFFENDE BESTELLING. 

9. Beëindiging 
a) Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten waar ze recht op heeft, kan elke partij de wederpartij schriftelijk op de hoogte stellen van de wens dat ze de Overeenkomst met directe ingang (of op elk later tijdstip) wil beëindigen indien de wederpartij een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst op aanzienlijke wijze schendt en (indien de schending herstelbaar is) deze schending niet herstelt binnen dertig (30) dagen nadat de betreffende partij op de hoogte gesteld is van de schending. 
b) Indien een van de partijen op welk tijdstip dan ook in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, (voorlopige of definitieve) surseance van betaling verleend wordt, in het geval dat beslag op het gehele vermogen van de andere partij of een gedeelte daarvan wordt gelegd of in het geval dat onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, dan heeft de wederpartij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk middels een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. 
c) De verdere rechten en verplichtingen van beide partijen zullen bij beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk ophouden te bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op de op de datum van beëindiging reeds opgebouwde rechten en verplichtingen van de partijen. Bij beëindiging van de Overeenkomst zullen beide partijen onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie die in het kader van de Overeenkomst gegeven is en eventuele andere door de andere partij overhandigde documentatie, materialen en gegevens retourneren aan de andere partij. 

10. Overmacht 
Cable Home en de Klant zijn vrijgesteld van het leveren van prestaties gedurende een periode waarin en voor zover zij of haar onderleveranciers niet geheel of gedeeltelijk aan haar/hun verplichtingen of diensten kan/kunnen voldoen door oorzaken waar zij redelijkerwijs geen invloed op kan/kunnen uitoefenen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, stakingen, uitsluiting, ongeregeldheden, oorlogshandelingen, epidemieën, storingen in de communicatielijnen en stroomstoringen). 

11. Algemeen 
a) De Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande akkoorden, toezeggingen, afspraken en Overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Indien deze Algemene Voorwaarden, de bestelling van de Klant en de orderbevestiging van Cable Home met elkaar in strijd zijn, dan zal de orderbevestiging prevaleren. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas geldig indien deze schriftelijk opgetekend zijn en ondertekend zijn in naam van Cable Home door een persoon die hier naar behoren toe bevoegd is en van wie de Klant weet dat hij/zij hiertoe bevoegd is door Cable Home. 

<<terug